Sunday, April 29, 2007

Jubilea bankedo

Jubilea festo de la 100-jara Esperanto-Asocio de Finlando

Jubilea festo okazis la 28-an de aprilo 2007 en Helsinki en la Nobelara domo. Vespere okazis Jubilea bankeo en la restoracio Pörssitalo.

Tuesday, March 27, 2007

Nin estas miliono?

Dum UK en Vilnius mi konatigxis kun pola esperantisto kies kelkaj pensoj rememorigxas temp al temp. Nome, li diris, ke neniam respondas al jenaj demandoj: kiom da esperantistoj ekzistas kaj kiom da tempo oni bezonas por ellerni esperanton? Laux lia logiko ne eblas kalkuli kiom da sxakoludantoj estas en la mondo. Tamen UEA faras statistikon kaj gxi montras reduktigxon ne nur en Euxropo. Almenaux paroli pri milionoj kiel faras kelkaj fanfaronemuloj estas ridinda blufo. Gxenerale, statistiko kalkulas nur kotizopagantojn kaj tio ne montras veran lingvokonon. Min interesas kial eldonkvanto de la plej bonaj revuoj en Esperantujo ne superas pli ol 600 ekzempleroj. Cxiam oni povas aserti, ke gravas ne kvanto sed kvalito. Entute, esperantistoj ofte estas individualistoj kaj ne sentas nepre deziron ie membrigxi. Tio eble kauxzas ankaux indiferencon al laborplanoj kaj raportoj. Gravas, ke ni povu diferencigi esencan kaj malesencan.

Monday, March 26, 2007

Injekto de optimismo

Kutime esperantistaj kunvenoj plenumas almenaux unu taskon- ili injektas optimismon al la partoprenintoj. Ni mem devas tempo al tempo konvinkigxi, ke nia laboro ne estas vana. En demokratio hezitado ne estas peko. Esperanton ne eblas altrudi kiel religiajn dogmojn. Ni devas eltrovi homojn al kiuj justeco kaj neutraleco en la lingvobara mondo ne estas bagatelajxo. Nuntempe altaj idealoj deficitas, sed eliro povas esti utiligado de esperanto. Utiligado de interreto kauxzis siatempe kvazaux revolucion. Gravas, ke dum kunvenoj partoprenantoj estas bonhumoraj kaj optimismaj, gxuste kiel dum Jarkunveno de EAE.

Wednesday, March 21, 2007

progreso kaj malprogreso

Ni vivas dum atentinda erao komencis oni iam ekprelegante. Por cxiu generacio estas sia tempo grava kaj atnentinda. Al kelkaj sxajnas sxangxigxoj tro rapidaj kaj ili devas strecxi por ne postresti, aliaj gxuas rapidan vivotempon kvazaux fisxoj en akvo. Historie estas sciata, ke jam en mezepoko pli agxaj plendis, ke junularo ne suficxe respektas tradiciojn kaj sxangxigxoj estas tro rapidaj. Prudente estas kompreni ambauxajn vidpunktojn. Kiu ne estas junece poeto-ribelemulo vivas sensence, sed kiu maljunece restas ribelemulo same kondutas strange. En socio kaj same en societoj devus regi ekvilibro. En nia malgranda esperantosocieto bedauxrinde mankas ekvilibra kontrauxpezo al maljuneca konservismo kaj pesimismo. Meza agxo de nia membraro konstante pligrandigxas. Fresa sango estas ege bezonata, kontrauxe agonio ne estas malproksime. Cetere, kiom da ekzemploj estas sciata, kiam gefiloj de esperantistoj esperantigxas? Se ni ne sukcesas konvinki niajn infanojn, estas naive kredi, ke aliaj komprenas nin pli bone.

Saturday, February 24, 2007

nova estas forgesita malnova

Informado pri esperanto devus esti grava parto de nia agado. Mi havis kelkajn planojn okaze de la Tago de gepatra lingvo je 21-an de februaro, sed mi ne plenumis ilin. Nome, mi elprintis diverslingvajn sloganojn el la hejmpagxo de UEA kaj volis pendigi ilin en kelkaj publikaj lokoj. Poste mi rezignis, cxar laux mia opinio ili estis unue tro amatorecaj kaj due mi mem ne volis konduti kiel atestanto de Jehova. Se la ideo mem estas bona, sed aliaj ne komprenas tion, versxajne io estas fusxa. Ofte ni mem kulpas , ke niaj aferoj ne progresas. Blufado kaj mensogado nin ne helpas. Niaj argumentoj estas memkompreneblaj kaj klaraj nur por ni mem. Por ke estontece esti pli sukcesa pri informado ni devus kelkfoje konsultadi profesiulojn. Multajn ideojn oni devas "reinventi".Mi rekomendas tralegi principojn de Frostfallen de Ivo Lapenna.

Tuesday, February 13, 2007

teknika lingvo

Acxetante novan teknikajxon oni ricevas multlingvan libron pri la instrukcio. Kutime lokaj legxoj postulas, ke almenaux mallonga instrukcio estu gepatralingva. Grandaj lingvoj havas ankaux cxi tie vole-nevole avantagxon kaj tio estas gxenerale komprenebla kaj neniu protestas. Kelkajn aspektojn de lingvouzado eblas ordigi per legxoj, sed ofte ili sxajnas strangaj. Cxu iam venos tempo kiam oni povas legi esperantlinvan instrukcion pri teknikajxoj? Bedauxrinde nia amatora lingvokomunumo ne havas fortojn por tio, des pli, ke fakte teknika literaturo en esperanto preskaux mankas. Duono de diversaj esperantoeldonajxoj estas pri esperanto mem. Kvankam dum jardekoj E- revuoj cxiunumere raportas pri lingvokursoj en la vasta mondo, membraro de E- organizoj reduktigxas. Raporto pri mizera librovendado de UEA montras al ni la veran konjunkturon. Esperanto ne devas konkuri kun volapuko, sed kun cxiuj uzataj lingvoj samtempe. Antaux nelonge niaj juristoj proponis legxoprojekton, ke cxiuj hejmpagxoj de firmaoj registritaj en Estonio, devas komence aperi por vizitantoj estonlingve. Felicxe ili baldaux komprenis, ke tio estas stultajxo kaj povas nur malhelpi konkurencajn kondicxojn de nialandaj firmaoj kiuj esperas ricevi eksterlandajn mendojn.

Friday, February 9, 2007

kio malhelpas nin?

Min kelkfoje mirigas prospero kaj bonfarto de diversaj religiaj sektoj. Kompare kun ili Esperantaj organizoj estas preskaux senhejmuloj. Kiamaniere ili sukcesas varbi al si adeptojn? Kion ili liveras kaj promesas al siaj membroj? Sxajnas, ke kondolenca servo kaj kuragxiga terapio kontraux homaj timoj funkcias kiel bonega komerca ideo dum jarmiloj. Nia klarigo kaj argumentado por esperanto ne aspektas apetita. Por multaj lingvan problemon simple ne ekzistas aux gxi estas nur provizora. Kelkaj kredas, ke evoluo de teknologio baldaux solvos la problemon. Ekzistas ecx tiuj, kiuj principe ne volas egalecon. Mi opinias, ke por esperanto pli bonaj tempoj ne estas pasintaj, sed venos kiam kontrauxdiroj inter grandaj lingvoj akrigxos. En nuntempa mondo malgrandaj lingvoj kiel la estona kaj multaj aliaj devas konkuri malegale kun grandaj lingcvoj. Iam ankaux multmilionaj popoloj eksentos ekzistadajn timojn kaj tiam la tempo por internacia lingvo povos esti aktuala.

Sunday, February 4, 2007

por kio organizo?

Kelkaj eble pensas, cxu ni entute bezonas Esperanto organizojn. Por multaj esperanto estas nur nobla hobio kaj ili ne sxatas nek kongresojn nek kunvenojn. Ofte tio estas ecx komprenebla kaj pardonebla, cxar homoj maljunigxas, malsanas, malricxas ktp. Esperanto estis kreita por komunikado. Antauxe korespondado estis grava agado kaj kunveno post longa jaro estis vere fervoriga. Nun ni povas sidi hejme kaj per interreto komuniki kaj kvazaux partopreni multajn eventojn. Nuntempe graveco de organizo nepre malpliigxis, sed sen organizo estus komplike rilati kun eksteresperantuja mondo. Ni estas pli serioze akceptitaj, se ni ne estas nur simple samhobia amikaro, sed registrita organizo kun statuto. Petante subvencion, ne estas imagebla, se ni ne havus oficialan konton.Do, se ni volas esti egalaj kun aliaj multnombraj neprofitdonaj organizoj, ni devas estimi la "ludregulojn". Kvankam kelkfoje nia malgranda membronombro surprizas aliajn, ni havas noblan celon kaj neniu povas nei tion.

Saturday, January 27, 2007

finvenkismo aux rauxmismo?

Ambaux ismoj estas laux mia opinio strangaj kaj vanaj. Finvenkistoj estas iomete pli placxaj en sia naiveco. Rauxmistoj sxajnas sektanoj ecx ene de Esperantujo. Do, kiu estas mi mem? Mi ne havas inklinon al religiemo, pro tio kelkfoje mi miras pri mi mem. Eble mi hazarde partopenas en iu eksperimento? Klara estas nur tio, ke mi amas esperanton kaj tio estas la plej grava argimento.

Wednesday, January 24, 2007

Novaj perspektivoj

Nuntempe ni povas gxui liberecon pli ol iam antauxe dum historio. Almenaux en nia mondparto demokratio estas memkomprenebla kaj normala afero.Kelkaj profetas, ke baldaux rekta demokratio povos anstatauxi tiel nomitan representan demokration.Multaj organizoj versxajne jam uzas tion. Teknologiaj eblecoj kiel interreto pligrandigas egalecon tutmonde.Tutmondigxo havas ankaux negativajn aspektojn, sed por esperanto gxi donas novan perspektivon. Ni estas anime liberaj, sed multaj el ni volus esti same finance pli liberaj. Felicxe la mono ne decidas cxion. Nia antauxa prezidento L. Meri iam diris, ke "Ek de la momento kiam vi ekdormos, estas tute egale, cxu vi estas en palaco aux en tendo". Tamen, diferenco evidentigxas vekigxante... . Samtempe, milionulo kaj almozulo trinkas la samkvalitan coca-colan kaj ambaux estas kontentaj.

Tuesday, January 23, 2007

Memoro

Cxio estas efemera kaj pasema, iam cxio farigxos memoro. Estas bone, se nin kaj niatempajn eventojn postrestas fotoj kaj dokumentoj por la memoro, por la historio, por niaj posteuloj. Kvankam nia arkivo fakte ne funkcias, ni devus tamen konservi diversajn esperantajxojn por estonteco. Kelkfoje parencoj de iamaj esperantistoj simple forjxetas cxion kvazaux superfluan.Mi alvokas vin informi nin pri similaj okazoj. Antaux kelkaj jaroj unu nia samideano forvendis tutan sian bibliotekon eksterlanden. Li volis vendi al nia asocio 1,5 metroj da E-revuoj, sed bedauxrinde tiatempe mankis inter ni deziranto. Ni ne rajtas preterdormi similajn okazojn. Cxio estas konservenda.Kiu ne memoras pasintecon, ne havas estonton.

Thursday, January 11, 2007

Jarkunveno de EAE

Jarkunveno de EAE okazos la 24-an de marto 2007 en Tallinna Instruista Domo je 11.00.Tagordo estas tradicia: raportoj de estraranoj kaj lokaj aktivuloj, diskuto pri nova laborplano kaj elektoj de nova estraro. Invititaj estas cxiuj esperantistoj. Bonvenon!

Jarkunvenoj estas tempo kiam ni povas fari konkludojn kaj plani estontan agadon. Des pli da partoprenantoj des pli da ideoj. Ni tre bezonas fresxajn opiniojn. Kiel sciate nia movado krizas kaj grizas. Parte kulpas pri tio nepre estraro de EAE. Nun estas tempo trovi novajn aktivulojn.Mi mem ne planas plu kanditatigxi. Mi volas kontribui estontece kiel simpla membro de la asocio. Ni bezonus gvidanton, kiu havas sperton trovi al nia neprofitdona organizajxo financan subtenon. Ni scias, ke EAE estis fondita en universitata urbo Tartu en1922. Dum pasintaj jardekoj tartuanoj donis konsiderindan kontribuon al nia movado. tartuanoj. Laux mia opinio inter tartuanoj trovigxas bonaj kandidatoj.

Saturday, January 6, 2007

Pasintvintra renkontigxo de finnaj svedaj kaj estonaj aktivuloj en Kimito (Finnlando)

REVELA ESPERANTISTA GRUPO (REG)

La unua E-societo en Estonio en Tallinn (Revel) estis fondita la 13-an de julio 1907 fare de 23 e-istoj. REG eldonis la unuan estonan E-bultenon, hektografitan "Eldonajxo" (1907), presitan Estlanda Esperantisto (1908). Okazis cxiumonataj kunvenoj, lingvokursoj, teovesperoj kaj festvesperoj.
Do, ni havas cxijare gravan jubileon de organizita E-movado en nia lando. Celebrado de jubileoj nepre donas favoran eblecon konatigi kaj reklami Esperanton al la vasta publiko. Kiamaniere tion fari? Cxiuj ideoj estas bonvenaj. Unu ebleco estas konferenctipa kunveno aux simple solena kunsido. Dum cxijara Jarkunveno (kutime en la fino de marto) ni devas diskuti pri tio kaj komenci kun antauxpreparoj.

Tõnu Hirsik

Thursday, January 4, 2007

Bonvenon!

"Estona Esperanto-movado havas centjaran historion, kiun kreis tri generacioj de esperantistoj. Iuj el ili verkis lernolibrojn, kreis literaturon, organizis kaj instrius, pli multaj uzadis la lingvon praktike, korespondadis, vojagxis aux kongresis. Ili cxiuj estis gravaj por la movado. Iuj dedicxis por la afero tutan sian aktivan vivon, instigis aliajn kaj vivtenis la ideon de internacia lingvo en komplikaj kaj malfacilaj kondicxoj, aliaj lacigxis post pli aux malpli longa vojo al la celo." skribas nia Jaan Ojalo en la enkonduko de Enciklopedio pri la Estona Esperanto -Movado.

Ni, la kvara kaj kvina generacioj de esperantistoj, ne havas rajton lacigxi... . Dum lastaj jaroj nia movado preskaux ne movas. Oni povas diri, ke ekzistas objektivaj kaj subjekivaj kauxzoj. Niaj fortoj estas malgrandaj ktp. Nun, en interreta erao, ni devas adapdigxi kun regantaj kondicxoj kaj aktive ekuzi ilin. Niaj Esperantistoj devus pli aktivi partopreni kunlaboron, proponi novajn ideojn kaj labori por nia komuna afero. Se mia blogo povas iomete helpi tion mi estos tre felicxa.

Tõnu Hirsik